Co powinna zawierać polityka rachunkowości w firmie?

Polityka rachunkowości jest oficjalnym dokumentem, regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. W jej opracowaniu aktywny udział biorą zwykle zarówno osoby, zajmujące się w danej jednostce finansami (najczęściej są to księgowi), jak i sam jej zarząd. Jak dokument ten powinien wyglądać w praktyce?

Biuro rachunkowe Krowodrza

Jak powinna wyglądać polityka rachunkowości?

Przede wszystkim należy podkreślić, że polityka rachunkowości musi być zgodna z obowiązującymi normami prawnymi. Ponieważ jednak dokument ten dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa, powinien być on również dostosowany do specyfiki jego działalności. Musi przy tym bazować na podstawowych zasadach, obowiązujących w księgowości: zasadzie kontynuacji działalności, memoriału oraz współmierności, wiarygodności i ostrożności. Przyjęte w nim regulacje powinny też umożliwić pełne zobrazowanie rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotu.

Jakie elementy muszą być uwzględnione w polityce rachunkowości?

Polityka rachunkowości powinna zawierać przede wszystkim informacje o sposobach prowadzenia zapisów księgowych. Z tego względu ważną częścią tego dokumentu jest plan kont, obowiązujący w danej organizacji. Musi ona również określać sposób postępowania z dokumentacją księgową, zasady amortyzacji środków trwałych czy sposób księgowania kosztów przynależących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym. W dokumencie tym wyznacza się również między innymi rok obrotowy i okresy sprawozdawcze, określa zasady wyceny aktywów i pasywów, metody prowadzenia inwentaryzacji oraz sposób ustalania wyniku finansowego.

Księgowość Krowodrza

Kto powinien zająć się przygotowaniem polityki rachunkowości?

Politykę rachunkowości przygotowuje zwykle zarząd, przy udziale pracowników działu księgowości. W praktyce wiele przedsiębiorstw korzysta również przy jej wdrażaniu z pomocy podmiotów zewnętrznych. Specjalistyczne biura księgowe, takie jak https://www.starterfirm.pl/katalog/42-finanse-i-rachunkowo/1838-przyjazne-biuro-rachunkowe-krowodrza-krakow, czyli Przyjazne Biuro Rachunkowe, znajdujące się na ul. Łokietka 48, 31-334 Kraków, (Tel. 692 381 962), mogą, dzięki swej wiedzy, znacząco przyspieszyć i ułatwić proces sporządzania dokumentacji tego typu. Ich pomoc pozwoli również dostosować treść polityki rachunkowości do specyfiki przedsiębiorstwa i jego działalności.

Kiedy firma musi przygotować politykę rachunkowości?

Politykę rachunkowości muszą przygotować podmioty, mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terenie Polski, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W takiej sytuacji obowiązek ten obejmuje zarówno spółki prawa handlowego (osobowe i kapitałowe), jak i spółki cywilne, a nawet osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. Politykę rachunkowości muszą również przygotować jednostki, funkcjonujące na podstawie regulacji, zawartych w prawie bankowym oraz przepisach o funduszach inwestycyjnych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Dodaj komentarz